කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නිලිස් ආයතනයේ
පාඨමාලා සහ විභාග ගාස්තු ගෙවීම සඳහා සාමාන්‍ය උපදෙස්

නිලිස් ආයතනයේ සියලු පාඨමාලා සඳහා කරන ගෙවීම් (විභාග, පාඨමාලා ගාස්තු ආදිය) පහත දැක්වෙන ආකාරයට සිදු කරන්න.

1. අදාළ මුදල මහජන බැංකුවේ (Peoples Bank) ඕනෑම ශාඛාවකින් ගෙවිය හැකිය. වෙනත් බැංකුවලින් මහජන බැංකුවේ අදාළ ගිණුමට මාර්ගගතව (online) මුදල් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමේ හැකියාව ද පවතී.
• ගිණුමේ නම (Account Name): National Institute of Library & Information Sciences
• ගිණුම් අංකය (Account Number): 086100101191736
• ශාඛාව (Branch): Thimbirigasyaya

2. ගෙවීමෙන් පසු රිසිට් පතේ ඡායාරූපයක් ලබා ගන්න. ඔබ මාර්ගගත සම්ප්‍රේෂණයක් කළේ නම්, අදාළ රිසිට් පත රූපයක් (image) හෝ PDF ගොණුවක් ලෙස තැන්පත් (save) කරන්න. එය පහත දැක්වෙ​න පෝරමය (online form) මගින් අප වෙත එවන්​න (අදාළ සබැඳි​ය රිසිට් පතේ රූපයට පහළින් දක්වා ඇත).
3. ඔබට අදාළ ගෙවීම් රිසිට් පත පසුව අවශ්‍ය විය හැකි නිසා, එය සුරැකිව තබා ගන්න.
4. ඔබේ ගෙවීම් බැංකු වාර්තා සමග සසඳා බැලීමෙන් පසු නිලිස් ආයතනය මගින් රිසිට් පතක් නිකුත් කරනු ඇත. පාඨමාලාව අවසානයේ පුස්තකාල තැන්පතුව නැවත ලබා ගැනීම සඳහා එම රිසිට් පත අත්‍යවශ්‍ය වෙයි.

පුරවන ලද බැංකු ගෙවීම් පතක (bank slip) ආකෘතියක් ඔබේ පහසුව පිණිස පහත දක්වා ඇත. ඔබ නිලිස් ආයතනයට එවිය යුත්තේ ගෙවීම් සිදු කිරීමෙන් පසු බැංකුව මගින් ලබා දෙන…

අ. බැංකු මුද්‍රාව සහිත ගෙවීම් පතක ඡායාරූපයක් හෝ

ආ. මාර්ගගත සම්ප්‍රේෂණයක ඉලෙක්ට්‍රොනික රිසිට්පතක් හෝ

ඇ. මුදල් තැන්පතු යන්ත්‍රයකින් (CDM) ලැබෙන යාන්ත්‍රික රිසිට් පතක් හෝ පමණක් බ​ව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ගෙවීමෙන් පසු බැංකු රිසිට් පත නිලිස් ආයතනය වෙත මාර්ගගත පෝරමයක් (form) මගින් එවිය යුතුය.

ඒ සඳහා https://forms.gle/HQ7YtLsnBUw3SqJc9 සබැඳිය මත ක්ලික්  කරන්න.

ඉන්පසු පහත රූපයේ දැක්වෙන උපදෙස්වල ආකාරයට එම පෝරමය (form) පුරවන්න.

බැංකු ගෙවීම් පත (bank slip) අමුණන ආකාරය පහත දැක්වේ.

1. පළමුව රිසිට් පතේ ඡායාරූපයක් ලබා ගන්න.

2. දෙවනුව ඉහත සබැඳියට පිවිස අදාළ තොරතුරු සම්පූර්ණ කර අදාළ ඡායාරූප ගොණුව (image file) අමුණන්න.

3. දැන් Submit කරන්න.