සෑම පිටුවක ම දකුණු ඉහළ කෙළවරේ ඇති භාෂා අක්ෂර මත ක්ලික් කිරීමෙන් ස්වයංක්‍රීය පරිවර්තන පහසුකම භාවිතා කරන්න.

வலது மேல் மூலையில் உள்ள தொடர்புடைய கொடியைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் தானியங்கி மொழிபெயர்ப்பு வசதியைப் பயன்படுத்தவும்.