අයැදුම්පත් කැඳවීම: පුස්තකාල හා තොරතුරු කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමාව – පළමු කොටස 2020/21 (සියලු මධ්‍යස්ථාන)

HDLIM1 Advertisementකොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයයේ ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපනවිද්‍යා ආයතනය (National Institute of Library and Information Sciences – NILIS) මෙහෙයවනු ලබන ඉහත පාඨමාලාව සඳහා 2020 මැයි මස 31 දින දක්වා අයැදුම්පත් කැඳවේ. පාඨමාලාව කොළඹ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයේදී මෙන් ම රත්පුර, බදුල්ල, කුරුණෑගල සහ මහනුවර මධ්‍යස්ථානවලදී ද හැදෑරිය හැකි ය. මාර්ගගත (online) පාඩම් ඉදිරිපත් කිරීම සියලු මධ්‍යස්ථානවල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් සඳහා ඒකාබද්ධව සිදු කෙරේ.

මාධ්‍ය

සිංහල මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වේ. වැඩි දුර හැදෑරීමට කැමති ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය කියවීමේ ද්‍රව්‍ය වෙත ද යොමු කෙරෙනු ඇත.

විෂය මාලාව

මෙය තුන් අවුරුදු පුස්තකාල විද්‍යා ඩිප්ලෝමා/උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක දෙවැනි අදියර යි. මින් පෙර පුස්තකාල හා තොරතුරු කළමනාකරණය පිළිබඳ අන්තර්මධ්‍ය පාඨමාලාව (ILIM) ලෙස එය හැඳින්වුණු අතර දැන් එය පුස්තකාල හා තොරතුරු කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමාව – 1 කොටස (HDLIM 1) ලෙස හැඳින්වේ.

මෙහි දී පහත මොඩියුල පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරේ. විභාග ඇතුළු​ව සම්පූර්ණ පාඨමාලා කාලය වසරකි.

1. Current Developments in Library & Information Profession (පුස්තකාල සහ තොරතුරු පරිසරයේ නව ප්‍රවණතා)
2. Collection Development (එකතු සංවර්ධනය)
3. Information for Mass Media (ජනමාධ්‍යවේදය/මාධ්‍ය අධ්‍යයනය සඳහා තොරතුරු)
4. Information Management – 2 (තොරතුරු කළමනාකරණය – 2)
5. Information and Communication Technology – 2 (තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය – 2)
6. Bibliographic Organization – 2 (ග්‍රන්ථවිද්‍යාත්මක සංවිධානය – 2)
7. Human Resource Management for LIS Professionals (පුස්තකාලවේදීන් සඳහා මානව සම්පත් කළමනාකරණය)
8. Research Methods – 1 (පර්යේෂණ ක්‍රමවේදය)
9. English for LIS Professionals – 2 (පුස්තකාල හා තොරතුරුවේදීන් සඳහා ඉංග්‍රීසි – 2)

අයැදුම් කිරීමට සම්පූර්ණ කළ යුතු අවශ්‍යතා

අයැදුම්කරුවන් පුස්තකාලවිද්‍යා තුන් අවුරුදු ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව​ක පළමු මට්ට​ම පසු  ගිය වසර 04 ක කාලය තුළ හදාරා නිම කර තිබිය යුතු ය.

පාඨමාලාව ඉදිරිපත් කිරීම සහ ශිෂ්‍ය සහභාගීත්ව​ය

පාඨමාලාව ආරම්භයෙන් පසු මාර්ගගත ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතිය (Learning Management System – LMS) හරහා මෙන් ම පංතිකාමර ඉගෙනුම් ක්‍රම සංකලනයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය. මාර්ගගත යෙදවුම් සමග කටයුතු කිරීම සඳහා ස්මාට් ජංගම දුරකථනයක් හෝ පරිගණකයක් සමග අන්තර්ජාල සබඳතා​ව අවශ්‍ය වේ. එවැනි උපකරණ හෝ අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයාගත නොහැකි සිසුන් සිටී නම්, අදාළ මධ්‍යස්ථානවල දී එම පාඩම්වලට සවන් දීම සඳහා පාඨමාලා සමායෝජකවරුන් හරහා පහසුකම් සලසා දිය හැකිය.

දිවයිනේ ප්‍රකට පුස්තකාලයාධිපතිවරුන් ද ඇතුළත් ප්‍රවීණ ආචාර්ය මණ්ඩලයක් විසින් දේශන පවත්වනු ඇ​ත.

පංති කාමර ඉගැන්වීම් ඊට සුදුසු වාතාවරණය ඇති බවට රජය තීරණය කිරීමෙන් පසු සෑම ඉරිදාවක ම පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා පැවැත්වේ. එතෙක් මාර්ගගත අධ්‍යාපන ක්‍රමයට කාලසටහනට අනු​ව පාඨමාලා ඉදිරිපත් කෙරේ.

2020 ජුනි මස 20 වැනි දා සිට පාඨමාලා​ව ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

අයැදුම්කරුවන් පහත සබැඳිය මත ක්ලික් කර අදාල පෝරමය පුරවන්න. වැඩි විස්තර සඳහා පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක උදිත අලහකෝන් මහතා (Email: udithaala@gmail.com, Tel: 071 848 7767) අමතන්න.

අයැදුම්පත: https://forms.gle/JwJ936QTqtn3fkph8

පාඨමාලා ගාස්තු

මෙම පාඨමාලාව සඳහා අය කර ගනු ලබන ගාස්තු පහත පරිදි වෙයි.

අයැදුම් පත් ගාස්තුව: රු.250/=
වාර්ෂික ලියාපදිංචි ගාස්තුව: රු.1500/=
පාඨමාලා ගාස්තුව: රු.35000/=
විභාග ගාස්තුව: රු.2700/=
පුස්තකාල ගාස්තුව: රු.1000/=
එකතුව: රු. 40450/=

මීට අමතරව පුස්තකාල පොත්පත් බැහැර ගෙන යාම සඳහා රු.2500/= ක නැවත ගෙවන තැන්පතුවක් (deposit) අය කර ගැනේ. ඉහත ගාස්තුව වාරික දෙකකින් ගෙවීමට පහසුකම් සලසා ඇත.

Leave a Reply