පුස්තකාල හා තොරතුරු කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමාව – දෙවන කොටස 2020/21

HDLIM_2 Advertisement

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයයේ ජාතික පුස්තකාල හා විඥාපනවිද්‍යා ආයතනය (National Institute of Library and Information Sciences – NILIS) මෙහෙයවනු ලබන ඉහත පාඨමාලාව සඳහා 2020 අප්‍රේල් මස 25 දින දක්වා අයැදුම්පත් කැඳවේ. පාඨමාලාව කොළඹ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයේදී මෙන් ම ඌව පළාත් පුස්තකාල සේවා මණ්ඩලයේ දී ද හැදෑරිය හැකි ය.

 

මාධ්‍ය

සිංහල මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වේ.

විෂය මාලාව

මෙය තුන් අවුරුදු පුස්තකාල විද්‍යා උසස් ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක තෙවැනි අදියර යි. මෙහි දී පහත මොඩියුල පිළිබඳ සාකච්ඡා කෙරේ. පාඨමාලාවේ සම්පූර්ණ කාලය වසරකි.

1. පුස්තකාල හා තොරතුරු මධ්‍යස්ථාන කළමනාකරණය
2. තොරතුරු ජාල
3. තොරතුරු කළමනාකරණය
4. තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණය
5. ග්‍රන්ථවිද්‍යාත්මක පාලනය
6. තොරතුරු සම්පත් සහ සේවා
7. පුස්තකාල කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ඉංග්‍රීසි
8. ව්‍යාපෘති වාර්තාකරණය
9. ව්‍යාපෘති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම

අයැදුම් කිරීමට සම්පූර්ණ කළ යුතු අවශ්‍යතා

අයැදුම්කරුවන් මෙම පාඨමාලාවේ පළමු පියවර (නැතහොත් මින් පෙර භාවිත කරන ලද නාමය වන පුස්තකාල හා තොරතුරු කළමනාකරණය පිළිබඳ අන්තර්මාධ්‍ය පාඨමාලාව – ILIM) හෝ ඊට සමාන වෙනත් පාඨමාලාවක් පසු  ගිය වසර 07 ක කාලය තුළ හදාරා නිම කර තිබිය යුතු ය.

පාඨමාලා ගාස්තු

මෙම පාඨමාලාව සඳහා අය කර ගනු ලබන ගාස්තු පහත පරිදි වෙයි.

අයැදුම් පත් ගාස්තුව: රු.250/=
වාර්ෂික ලියාපදිංචි ගාස්තුව: රු.1500/=
පාඨමාලා ගාස්තුව: රු.45000/=
විභාග ගාස්තුව: රු.2700/=
පුස්තකාල ගාස්තුව: රු.1000/=
එකතුව: රු. 50450/=

ඉහත ගාස්තුව වාරික දෙකකින් ගෙවීමට පහසුකම් සලසා ඇත. පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවීම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සාමාන්‍ය පාඨමාලා සඳහා විවෘත වූ පසු සිදු කළ හැකි ය.

මීට අමතරව පුස්තකාල පොත්පත් බැහැර ගෙන යාම සඳහා රු.2500/= ක නැවත ගෙවන තැන්පතුවක් (deposit) අය කර ගැනේ.

පාඨමාලාව ඉදිරිපත් කිරීම

පාඨමාලාව ආරම්භයෙන් පසු මාර්ගගත අධ්‍යයන කළමනාකරණ පද්ධතිය (Learning Management System – LMS) හරහා මෙන් ම පංතිකාමර ඉගෙනුම් ක්‍රම සංකලනයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත ය. මේ සඳහා දිවයිනේ ප්‍රකට පුස්තකාලයාධිපතිවරුන් ද ඇතුළත් ප්‍රවීණ ආචාර්ය මණ්ඩලයක් සිටී.

පංති කාමර ඉගැන්වීම් සෑම ඉරිදාවක ම පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා පැවැත්වේ.

අයැදුම්කරුවන් පහත සබැඳිය මත ක්ලික් කර අදාල පෝරමය පුරවන්න. වැඩි විස්තර සඳහා පාඨමාලා සම්බන්ධීකාරක උදිත අලහකෝන් මහතා (Email: udithaala@gmail.com, Tel: 071 848 7767) අමතන්න.

අයැදුම්පත: https://forms.gle/JwJ936QTqtn3fkph8

Leave a Reply