අයදුම්පත් බාගත කරන්න ‍| Download Application Forms | விண்ணப்ப படிவங்களைப் பதிவிறக்கவும்

You may read all descriptions and download applications from this link.

පහත දැක්වෙන සබැඳියෙන් පාඨමාලා පිළිබඳ විස්තර කියවිය හැකි අතර අයැදුම්පත් බාගත කළ හැකි ය.

படிப்புகளின் விளக்கங்களைப் படித்து, இந்த இணைப்பிலிருந்து பயன்பாடுகளைப் பதிவிறக்குங்கள்.

Call for Application for NILIS Courses – August/September 2020

Leave a Reply