මෙම පාඨමාලාව සැලසුම් කර ඇත්තේ පාසල් පුස්තකාල සහාය කාර්ය මණ්ඩලයට සහ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර නොමැති අයැදුම්කරුවන් සඳහා ය.

පාඨමාලා කාලය: මාස 06

පාඨමාලා මාධ්‍යය: සිංහ​ල

පාඨමාලා ගාස්තුව: ​රු.15000 (එක් වර ගෙවිය යුතුය)

පාඨමාලාව සඳහා අවම ඇතුළත්වීමේ සුදුසුකම්

අ.පො.ස. සාමාන්‍යපෙළ සමත් වීම.

පාඨමාලාව නිම කිරීමෙන් පසු ලබන සුදුසුකම

ශ්‍රී ලංකා සුදුසුකම් රාමුවේ (SLQF) 02 වන මට්ටම (NVQ 04 ට සමාන්ත​ර සුදුකමකි).

දේශන සහ ඇගයීම්:

දේශන සති අන්ත දිනක දී (ඉරිදා/සෙනසුරාදා) කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දී පැවැත්වේ. සෑම මොඩියුලයක් සඳහාම ලබා දෙ​න තනි සහ කණ්ඩායම් පැවරුම් ඇසුරින් ඇගයීම සිදු කෙරේ. අවසාන විභාගයක් නොමැත.

පාඨමාලා සම්බන්ධීකරණය: පී.ජී.පේමදාස මහතා

අයැදුම් කරන පිළිවෙල

සම්පූර්ණ කරනලද අයැදුම්පත්‍රය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයයේ නිලිස් ආයතනය වෙත 2020 සැප්තැම්බර් මස 18 වැනිදා හෝ ඊට පෙ​ර ලියාපදිංචි තැපෑල මගින් යොමු කරන්න. අයැදුම්පත්‍ර පිරිසැකසුම් ගාස්තුව වන රුපියල් 250 ක මුදල අයදුම්පතේ සඳහන් පරිදි අදාළ බැංකුවට ගෙවා, එම රිසිට්පත අයැදුම්පතට අමුණා එවන්න. වැඩි විස්තර අයදුම්පතේ සඳහන් වෙයි.

අයැදුම්පත් මෙතැනින් බාගත කරන්න. Sinhala | Tamil | English